תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט IL.CO.UNET.WWW( להלן: "האתר"), אשר מעניק לגולשיו שירותים ייחודיים
ואינפורמציה בנושא ענפי הביטוח והפנסיה.
האתר מופעל ומנוהל על ידי יו-נט, פיננסים והשקעות בע"מ, ח.פ. 512856188 (להלן: "יונט").

כללי

 1. השימוש ו/או הגלישה באתר כפופים לתנאים ולהוראות המופיעים במסמך דנן (להלן: "התקנון"), ואלה חלים על כל משתמש באתר ו/או בתכניו, לרבות מנויים, גולשים מזדמנים וגורמים אחרים אשר עושים שימוש בתכני האתר, ביישומיו ובכל שירות המצוי בו באופן ישיר או עקיף (להלן: "המשתמש/ים").
 2. הוראות התקנון המפורטות להלן חלות על כל שימוש שנעשה באתר, לרבות השירותים המפנים אליו והכלולים בו וכמו כן שירותים של צדדים שלישיים העושים בו שימוש בכל דרך שהיא. כן יובהר כי ההוראות המפורטות להלן חלות על שימוש המתבצע באמצעות רשת אינטרנט ו/או כל אמצעי תקשורת אחר.
  יודגש כי כל שימוש באתר יבוצע רק לאחר שהמשתמש נכנס לאתר וקרא את הוראות התקנון. כלומר, השימוש באתר מהווה למעשה את הסכמת המשתמש כי קרא את כל האמור בתקנון דנן והסכים לאמור בו.
 3. יונט רשאית לשנות את התקנון בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת וכל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים באתר מרגע פרסומו.
 4. יונט אינה אחראית לפרטי המידע המצויים באי אילו מהאתרים המקושרים לאתר על ידי קישוריות (links).
 5. יונט דואגת לכך שה-links יפנו לאתרי אינטרנט בתחומי העניין של האתר. אף על פי כן, יונט לא אחראית לכל מידע המצוי באתרים המקושרים האמורים, כמו גם לאי אילו שינויים שיבוצעו בהם.
 6. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה ולהיפך, לפי המקרה.

  תוכן האתר
 7. התמחות האתר הינה בענפי הביטוח והפנסיה ועל כן הוא מספק מידע רב הפרוס בפני המשתמשים במספר
  לשוניות מידע, כגון: חדשות, מאמרים, פורטל מבוטחים, מערכת ייעוץ פנסיוני, פורום ועוד.
 8. לא ניתן לשנות את תוכן האתר והמידע הכלול בו כך שיותאם לכל משתמש בנפרד. תוכן האתר והשירותים הנלווים לו מסופקים ומובאים לאתר על ידי עובדי יונט, סוכני ביטוח וגורמים חיצוניים שמעניקים שירותים שונים לחברה.
 9. המידע שמכיל האתר הינו לשימושו האישי של המשתמש וחל איסור לעשות בו שימוש מסחרי ללא אישור בכתב ומראש מיונט.
 10. האתר נערך על פי שיקול הדעת הבלעדי של עורכיו. אין לייחס להמלצות ו/או לכתבות ו/או למאמרים המוצגים באתר כל תוקף מחייב. בכל מקרה, יובהר כי יונט איננה אחראית לשימוש שנעשה בתוכן המצוי באתר ו/או לתוצאות השוואת מוצרי הביטוח שמתקבלות באתר ו/או מהמידע המצוי בו, במישרין ו/או בעקיפין.
 11. פרסומים ותגובות מטעם גולשי האתר אשר מתקבלים במערכת מובאים למשתמשים כמות שהם וכל מטרתם הינה לתת לגולשים אינפורמציה מרחיבה בנושאים בהם עוסק האתר. עם זאת, יונט איננה יכולה לאמת את התכנים המתקבלים באתר על ידי צדדים שלישיים ועל כן יונט לא נושאת בכל אחריות באשר למידע זה.
 12. יונט איננה אחראית לנזק ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, אשר ייגרם למשתמש בעקבות שימוש ו/או הסתמכות על התכנים המופיעים באתר ובאתרים המקושרים לו.

  הצהרות והתחייבויות המשתמש
 13. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון דנן, מצהיר ומתחייב בזאת המשתמש כי לא יעביר לאתר תכנים מן הסוג המפורט להלן:
  תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קניין של צדדים שלישיים, לרבות סימני מסחר וזכות יוצרים חומר ו/או קישור לתוכן אשר פרסומו אסור על פי הוראות כל דין.
  חומר שעלול להוות בסיס לתובענה אזרחית ו/או הפרה כלשהי של הדין הישראלי והבינלאומי.
  חומר שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
  חומר שעלול להוות לשון הרע על אדם ו/או לפגוע בפרטיותו, כאמור בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965 ובחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – ,1981 בהתאמה.
  חומר שעלול לעלות כדי הטעיית צרכן, כמפורט בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
  תוכן בעל אופי מסחרי ו/או פרסומי.
  קוד מחשב, תוכנה או יישום המכילים "וירוס", לרבות יישומים מזיקים, "תולעים", "ואנדלים" וכיו"ב.
  חומר מאתר חיצוני שהגישה אליו מוגבלת על ידי סיסמה או אמצעי אחר שאינו מאפשר גלישה חופשית לכל משתמשי האינטרנט


 14. המשתמש מצהיר כי לא יעשה שימוש באתר באופן שעלול לשתק, להעמיס, להזיק או לפגוע באתר, כמו גם בציוד תקשורת וברשתות תקשורת וכן מתחייב לא להפריע בכל דרך לשימוש של צדדים שלישיים.
 15. המשתמש מעניק בזאת אישור המפורש ליונט לפרסם תכנים שהועלו על ידו ללא פרסום שמו ובנוסף נותן את הסכמתו להעניק ליונט רישיון שימוש בלתי הדיר, חינמי ובלתי מוגבל בזמן, לעשות שימוש בתכנים שיועלו לאתר. "שימוש", לצורך סעיף 14 דנן, הינו העתקה הצגה, הפצה, מכירת עותקים והכנת יצירה/ות נגזרת/ות מהם ולרבות הסמכת צדדים שלישיים ו/או מתן רישיון לצדדים אלו לבצע כל פעולה מהפעולות האמורות, בכל מדיה אלקטרונית או מודפסת.
 16. למען הסר ספק, המשתמש מתחייב כי ישפה את יונט בגין כל הוצאה ו/או נזק שינבעו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי גורם כלשהו, עקב הפרה של הוראה מההוראות המנויות בתקנון זה ו/או של כל זכות אחרת השייכת לגורם כלשהו.

  שימוש ביישומי "פורטל המבוטחים" ו"מערכת ייעוץ פנסיוני"

  רישום לשירות
  שם המשתמש והסיסמה שנמסרו למשתמש ישמשו אותו בקבלת השירות במסגרת פורטל המבוטחים ומערכת ייעוץ פנסיוני (להלן: "פרטי הגישה"). המשתמש בשירותים אלו – והוא בלבד – אחראי בנוגע למידע שיימסר לו במסגרת אותו שירות, לרבות לשימוש בו ולשמירתו.
  בהמשך לכך, יונט איננה אחראית בשום אופן לאפשרות הגישה של המשתמש למידע המצוי בשירותים אלו, לסוג המכשירים הכלולים בהם, לחומרה ו/או למחשבונים המוטמעים בהם.
  בהקשר זה יחולו בשינויים המחויבים ההוראות המפורטות בתקנון, כאמור לעיל.

  אחריות למידע
  יונט לא תהא אחראית למידע שיגיע למשתמש על ידי צדדים שלישיים באמצעות האתר, השירותים הכלולים בו או יישומיו ועל כן נדרש המשתמש לנקוט בזהירות הסבירה הנדרשת בקבלת כל אינפורמציה שתגיע אליו במסגרת זאת.
  יונט אינה מתחייבת כי האינפורמציה האמורה תועבר בשלמותה ו/או באופן תקין.

  שימוש ביישומים
  כל משתמש מקבל את פרטי הגישה אשר באמצעותם הוא מקבל גישת שימוש ביישומי פורטל המבוטחים ו/או
  מערכת הייעוץ הפנסיוני. המשתמש אחראי לשמירה על פרטי הגישה והוא ימסור אותם אך ורק לגורם שהוסמך על ידו. על המשתמש להודיע ליונט ללא דיחוי על חשד לפיו בוצע שימוש פסול בפרטי הגישה האמורים או בפרטים אחרים שהועברו לו לשם שימוש באתר. יונט לא תהא אחראית לכל נזק או תוצאה שינבעו מכניסה בלתי מורשית לאתר וליישומיו או לחשיפת פרטי הגישה או כל מידע אחר הקשור בהם. מאידך, המשתמש יישא באחריות לנזק/ים שייגרם ליונט ו/או לכל צד שלישי עקב שימוש של אדם בלתי מורשה בפרטי הגישה ו/או בפרטים נוספים שנמסרו על
  ידי המשתמש לצורכי הגישה לאתר ושימוש ביישומיו. יונט רשאית לדרוש מהמשתמש להחליף את פרטי הגישה,
  זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  שימוש במחשבונים

 17. אין להסתמך על המחשבונים הפזורים באתר לצורך ביצוע פעולות או עסקאות כלשהן. המטרה הבלעדית של המחשבונים הינה להוות כלי עזר למשתמש. יונט איננה אחראית בשום אופן להפסדים ו/או לנזקים כלשהם שעלולים להיווצר כתוצאה משימוש במחשבונים ובהסתמכות עליהם.
 18. זכות היוצרים במחשבונים ובמערכות הקשורות אליהם הינה של יונט בלבד והמשתמש מתחייב שלא לפגוע בזכות זו בשום דרך. המשתמש מצהיר בזאת כי לא יעתיק, יפיץ, ישנה, ימסור לצד ג' או יציג בפומבי את המחשבונים, המערכת עליה הם נשענים והתוצאות הנובעות מהשימוש בהם, אלא אם יונט התירה לו לעשות כן מראש ובכתב.

  קניין רוחני
 19. כל הקניין הרוחני )לרבות זכויות היוצרים( בכל המוצרים המצויים באתר, לרבות תמונות, טקסטים, סימנים מסחריים, כתבות וידאו ו"אייקונים" הינו של יונט בלבד, זאת למעט המוצרים המצויים באתרים המקושרים לאתר.
 20. זכות היוצרים במאגר המידע המצוי ביישומי האתר הינו בבעלות הבלעדית של יונט, על כל הנובע מכך.
 21. יונט היא אף בעלת זכות היוצרים בתוכנת האתר ועיצובו, אלא אם נאמר אחרת באתר.
 22. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, למסור לצד ג' או להציג בפומבי כל חלק מהאתר ו/או לעשות בו כל פעולה שמהווה פגיעה או הפרה של הקניין הרוחני של יונט, אלא אם יונט התירה לעשות כן מראש ובכתב.

  הורדות
 23. כל הורדה של עזרים, מידע, תוכנה, קובץ ועוד אשר תבוצע באמצעות האתר, באופן ישיר או עקיף, תהיה על אחריותו של המשתמש בלבד.
 24. מובהר כי יונט לא אחראית לכל נזק שייגרם למחשב ו/או "טאבלט" ו/או מכשיר סלולארי של המשתמש ותוכן המצוי בהם, כתוצאה משימוש באתר ומהורדות, כאמור בסעיף 23 לעיל.

  מדיניות ופרטיות
 25. מדיניות הפרטיות נמצאת ב(_______) ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

  שיפוי ואחריות
 26. משתמש האתר נושא במלוא האחריות והסיכון הנובעים משימוש ברשת האינטרנט ו/או בכל מכשיר אשר באמצעותו המשתמש מבקר באתר. יונט אינה אחראית לכך שחו"ח גוף בלתי מורשה ישיג גישה למידע אשר נמסר על ידי המשתמש.
 27. יונט לא מתחייבת לתקינות ו/או זמינות האתר, לרבות יישומיו והקישורים המופיעים בו ו/או לכך שבמהלך השימוש לא ייגרמו תקלות או הפרעות בגלישה באתר בשל כל גורם שהוא ומכל סיבה שהיא.
 28. יונט, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, לרבות ספקי המידע המצויים באתר, אינם אחראים למידע המצוי באתר כמו גם למידע שמתקבל על ידי האתר מגורם חיצוני, לאמינותו, להתאמתו למטרותיו של המשתמש ולכל שימוש שנעשה בו.
 29. המשתמש מתחייב בזאת לשפות את יונט, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, עקב הפרת תנאי מתנאי התקנון.
 30. יונט לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של יונט.
 31. אין במידע באתר ובתכנים המצויים באתר משום ייעוץ להשקעה – בין במישרין ובין בעקיפין. מבלי לפגוע באמור לעיל, הנך מודע לכך, כי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – ,1995 רשאי לתת יעוץ רק מי שהוסמך על פי החוק והמורשה מהרשות לניירות ערך.
 32. הצעות מחיר והפקת פוליסות תלויות בחיבור למחשבי חברות הביטוח ולזמינות הקשר, כמו גם בזמינות הקשר למחשבך. יונט לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר ובהעברת מידע באופן דיגיטלי.
 33. במקרה בו הצעת הביטוח שנרכשה נמוכה באופן חריג מאוד ביחס לכל ההצעות האחרות, סביר שמדובר בתקלה ועליך מוטל לוודא מול יונט שהצעת המחיר החריגה, לכאורה, תקפה.
 34. יונט איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר תהיה התקשורת עמך או עם חברת הביטוח ו/או עם כל צד שלישי תקינה ואיכותית. יונט לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר – כולו או חלקו – ו/או בגין הפסקת מתן השירותים באתר – כולם או חלקם.

  פרסומות
 35. יונט אינה אחראית למודעות הפרסומת המתפרסמות באתר ולתוכנן. בהקשר זה יובהר כי פרסום באתר אינו מהווה עידוד או המלצה מצידה של יונט לרכוש אי אלו שירותים או מוצרים המוצעים במודעות הפרסום. יתר על כן, במידה ותבוצע עסקה בין גולש לגוף מפרסם או גוף שמוזכר באתר באיזה שהוא אופן, העסקה האמורה תהא בין הצדדים לה בלבד וללא שום מעורבות ו/או אחריות מצד יונט.

  הפסקצ השירות באתר
 36. יונט רשאית לעדכן ולשנות את האתר והמידע הנמצא בו וכן לגרוע ולהוסיף כל תוכן שתבחר. יונט אף רשאית להגביל ולאסור את השימוש ו/או את השירותים הניתנים באתר או בחלקים ממנו למשך זמן שתבחר ואף לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת.

  דין ומקום שיפוט
 37. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל באופן בלעדי.
 38. כל חילוקי דעות בכל דבר ועניין הנוגע לתקנון יובאו להכרעתם של בתי המשפט המוסמכים לכך בתל אביב- יפו ולהם תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
 39. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או תנאי מדיניות הפרטיות לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות המנויות בתנאי השימוש.

דילוג לתוכן