מדיניות ופרטיות

יו-נט פיננסים והשקעות בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי
האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה ובכללם אתר WWW.UNET.CO.IL( להלן: "האתר"). לאור
זאת, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי
המשתמש לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות הינה להסביר אודות נהלי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים והגולשים באתר
וכן להבהיר מהו השימוש שעושה החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או במידע
הנאסף על ידה בעת השימוש באתר.
יובהר כי כל האמור במסמך זה בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה ולהיפך, לפי המקרה.

רישום לשירותים

ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, החברה
תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לשם אספקת השירותים או רכישת המוצרים, כאמור.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה והם מצויים באחריותה.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול ויצטבר מידע על נהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות
שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום
ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר )IP )ועוד. החברה תשמור את המידע
במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים
השונים באתר החברה, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת לצורך
הגשמת מטרות המפורטות להלן:
 לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר – כדוגמת )אך לא רק( פורומים, מבצעים
ופעילויות שונות, אשר יוצעו מעת לעת באתר.
 לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים
ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, כמו גם לשנות
או לבטל שירותים ותכנים קיימים. יובהר כי המידע שישמש את החברה לצורך כך
יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
 רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
 לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה
מהשירותים הרלבנטיים באתר החברה.
 תפעולו התקין ופיתוח האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים,
אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.
 ליצירת קשר אתך או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות
מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי
ופרסומי, בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם במידע שתקבל לצורך משלוח מידי
מפרסמים אחרים.
גלישה באתר מהווה את הסכמתך לשליחת המידע האמור, אולם תוכל לבטל הסכמה זו ולחדול
מקבלתו בכל עת, זאת במידה ותמסור לחברה הודעה בכתב המפרטת את ביטול הסכמתך,
כאמור.
מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר,
למעט במקרים המפורטים להלן:
 אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות
האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך
הרכישה;
 במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיך;
 אם תבצע באתר פעולה המנוגדת לדין;
 אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן
במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי,
ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
Cookies
אתר החברה משתמש ב"עוגיות" )Cookies )לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף
נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורכי אימות פרטי הגולשים ועל מנת להתאים את
האתר להעדפותיך האישיות ומטעמי אבטחת מידע.
כאן המקום לציין כי דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך
יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
שירותים של צדדים שלישיים
חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של החברה )לדוגמה, מנוע החיפוש
בפורטל המבוטחים המנוהל על ידי חברת אימג'קום טכנולוגיות אינטרנט – Imagecom
Technology Internet). שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא
ממחשבי החברה. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים
ו/או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו
ולא למדיניות הפרטיות של החברה ועל כן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.
פרסומות של צדדים שלישיים
החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת
הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה
מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית
בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף
למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה
מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפי כך, החברה
לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן
בהם.
זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – ,1981 כל אדם זכאי לעיין בעצמו או על ידי בא כוחו
שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע
שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן
את המידע או למוחקו. אם סירב בעל המאגר למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן
ברור ובדרך שנקבעה בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון במידע ועל הודעת סירוב
לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער בפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו
בתקנות.
פנייה כזאת יש להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני של מנהל/ת האתר IL.CO.UNET@SARIT
או באמצעות פקס מס' 03-5881503 או בדואר למשרדי החברה המצויים בכתובת הבאה: רח'
המלאכה ,6 חולון.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך
לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם גלולים במאגר
)להלן: "פניה בהצעה מסחרית"( הנך אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981
לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו
שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד
הבית של האתר.

דילוג לתוכן